wet bijmengen biobrandstof aangepast. waakzaamheid gewenst.

Vandaag kan de Kamer schriftelijke inbreng leveren op een wijziging van de wet milieubeheer in verband met de bijmengverplichting van biobrandstoffen (33834). Daar wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd die niets uitstaande heeft met de realiteit. Alle reden voor grote waakzaamheid!

Lees hier mijn inbreng: I&M 20140212 SI 33834

controle op blenden brandstoffen moet beter

De Kamer heeft zojuist mijn motie 32357-15 aangenomen, die regelt dat de controle op het blenden van brandstoffen (bijmengen van biobrandstof) niet alleen op papier, maar ook -steekproefgewijs- door middel van bemonstering moet plaatsvinden.

Lees verder “controle op blenden brandstoffen moet beter”

Gebruik biomassa en biobrandstof wordt -een beetje- duurzamer

Het duurt lang. Tergend lang. Maar langzamerhand worden de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof aangescherpt. Vandaag was het slotdebat over een wetsvoorstel waarbij drie Europese Richtlijnen worden omgezet naar Nederlands recht.


biomassa en biobrandstof zijn in principe hernieuwbare grondstoffen, maar dan moet de productie ervan geen onherstelbare schade toebrengen aan tropische regenwouden, ten koste gaan van voedselproductie of gepaard gaan met sociale wantoestanden

Lees verder “Gebruik biomassa en biobrandstof wordt -een beetje- duurzamer”

Gelegenheidscombinatie wil opheldering over landroof voor biobrandstof

Afgelopen maandag voerden enkele leden van de commissies VROM en LNV een gesprek met een Braziliaanse delegatie, die de grootscheepse landroof voor de expansie van de biobrandstofindustrie kwam aanklagen. Namens de SP waren Krista van Velzen en ikzelf aanwezig.

Vandaag hebben we samen met de twee andere kamerleden die het gesprek bijwoonden (Helma Neppèrus/VVD en Esther Ouwehand/PvdD) schriftelijke vragen gesteld over hoe zich dit verhoudt tot de overeenkomst die Nederland en Brazilië onlangs afsloten over de verdere expansie van de biobrandstofproductie.

Lees hier onze vragen:
mil-20081024-sv-ethanol-soya

EU energie- en klimaatpakket

Nederland zal bij de komende top over het Europese energie- en klimaatpakket aandringen op verdergaande aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof. Ook wordt nog niet ingestemd met een geleidelijke aanscherping van de bijmengverplichting in brandstoffen tot 10%, zonder dat verzekerd is dat deze biobrandstoffen duurzaam geprocuceerd zijn.
Wat mij betreft was dit het belangrijkste resultaat van een nota-overleg van zeven uur (…) dat we gisteren voerden met de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

koelkast
hoe lang treuzelt de EU nog met het aanscherpen van de efficiency eisen voor apparaten?

Lees verder “EU energie- en klimaatpakket”

Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa

Vorige maand vroeg ik een reactie van minister Cramer op het alarmerende rapport van Greenpeace over de grootschalige kap van oerbossen ten behoeve van de productie van biomassa (voor Nederland met name: soya, palmolie). Cramer laat weten dat ze inzet op de vrijwillige certificeringssystemen RTRS en RSPO, dus geen harde (wettelijke) criteria wil stellen voor de import. Dat is niet erg consequent, want voor tropisch hardhout heeft ze inmiddels geconcludeerd dat die harde criteria wèl nodig zijn.

greenpeace-oerbos

Greenpeace in de clinch met Cargill, een van de grootste importeurs van soya uit ontwikkelingslanden.

Lees verder “Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa”

SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen

Gisteren debatteerden we met de ministers Cramer (milieu) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) over de duurzaamheidscriteria voor biomassa, die in Nederland massaal wordt gebruikt als brandstof in elektriciteitscentrales. De komende tien jaar zal de belastingbetaler zelfs nog enkele honderden miljoenen euro’s per jaar moeten bijlappen aan de milieusubsidie voor de import van biomassa, die bar weinig uit te staan heeft met duurzaamheid.
Vandaag was het afrondende debat voor het indienen van moties.

verwoesteplantage
Lees verder “SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen”

Diederik weet het beter

De milieubeweging zit er naast. De vakbeweging heeft het bij het verkeerde eind. En de bewoners van ontwikkelingslanden weten zelf niet wat goed voor hen is. Diederik Samsom (PvdA) is op zoek naar biomassa voor de bijstook in vier nieuwe “schone” kolencentrales. En wel snel.

DiederikSamsom

Lees verder “Diederik weet het beter”