Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s

Nederland is een waterland, maar dat zou je niet aflezen aan de inhouden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Ik bekeek de programma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks. Meest opmerkelijk: het CDA maakt nauwelijks meer woorden vuil aan dit thema, dat onder Balkenende nog een profileringspunt was. En heeft de PvdA aandelen Vitens ingekocht?

Waterveiligheid
VVD: kiest voor risicobenadering, niet de kans op overstroming, maar de gevolgen achter de dijk staan centraal. Economische effecten belangrijk bij prioritering. Waar mogelijk kunnen waterveiligheid en natuur/recreatie samengaan, maar we kijken kritisch naar de uitgaven van het Deltafonds. [p.20] We onderzoeken hoe we natuur kunnen gebruiken als buffer/berging.
PvdA: gebruik natuurgebieden als buffer/berging voor water [p.48]
PVV: geen polders onder water zetten [p.11]
SP: over maximaal 12 jaar moeten alle waterkeringen minimaal voldoen aan de veiligheidseisen van 1960. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen risico oplevering uit oogpunt van waterveiligheid. Natuur waar mogelijk gebruiken als buffer/berging [p.35]. We zoeken een alternatief voor het onder water zetten van Hedwigepolder [p.51]
CDA: uitvoering hoogwaterbeschermingsprogramma heeft prioriteit; zwakke plekken (zoals de Afsluitdijk) worden aangepakt. De financiering vindt plaats via het Deltafonds. Daarnaast is aandacht nodig voor voldoende zoet water tijdens droge periodes [3.22]
D66: waterbeheer instellen op grotere fluctuaties: zowel zeer grote als lage rivierafvoer. Natuur als klimaatbuffer gebruiken. Tot 2050 grote investeringen. Normering waterveiligheid benaderen op risicobenadering. [p.41]
GL: waterveiligheid baseren op ladder: eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren. Geef de rivier de ruimte, doe meer met natuur als buffer [p.18]

Waterkwaliteit
VVD: naast IJsselmeer behoefte aan tweede groot zoetwaterbekken, bv. Haringvliet [p.20]
PVV: we zijn natuurlijk voor een zo schoon mogelijke leefomgeving, we moeten niet terug naar de jaren 60 toen de lucht smerig en het binnenwater vervuild was p.51].
SP: verbetering waterkwaliteit aanpakken bij de bron, onder meer door het terugbrengen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest [p.36]
D66: Realisatie kaderrichtlijn water (KRW) prioriteit, afstemming met buurlanden versterken. Alle waterkosten in de literprijs: de vervuiler betaalt.
GL: aanscherpen EU-eisen waterverbruik, hergebruik water bevorderen. [p.14]. Vervuiling water door grootschalige landbouw terugdringen [p.15]. KRW prioriteit [p.16]

Waterschappen
VVD: waterschapsbesturen kiezen door gemeenteraden [p.22]. VVD: plannen (samenwerking waterschappen/gemeenten) afvalwaterketen Rutte-I worden onverkort uitgevoerd [p.20]
PvdA: waterschappen worden uitvoeringsorganisaties van de provincies [p.63]
CDA: Waterschappen blijven bestaan, de besturen worden rechtstreeks gekozen, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen [8.19]
SP: waterschappen worden bestuurlijk ondergebracht bij de provincies [p.12]. Terugwinnen fosfaat uit rioolslib [p.49] De Nederlandse Waterschapsbank wordt niet geprivatiseerd [p.60].
D66: Waterschappen worden opgeheven en ondergebracht in de provincies [p.41]. De belastinggrondslag voor het middenbestuur wordt opnieuw bekeken. [p.60]

Noordzee
SP: er komt een bestemmingsplan voor de Noordzee. Minstens eenderde continentaal plat krijgt primair natuurfunctie [p.35]
D66: Inzetten op natuurbescherming Noordzee, NL moet daarin het voortouw nemen [p.40]

Drinkwater, brede waterbedrijven
PvdA: waterbedrijf Vitens is het meest innovatieve waterbedrijf ter wereld [p.9].
SP: rioolbeheer en rioolzuiveringen samenvoegen in regionale nutsbedrijven. Kan ook opstap zijn naar brede waterbedrijven (incl. drinkwater) op langere termijn. [p.35]

Water-ruimtelijke ordening
VVD: Waterwet gaat op in Omgevingswet [p.20]
PvdA:We kiezen voor ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening. Projecten die ontwikkelingsdoelen -zoals schoonwater- bevorderen krijgen alle ruimte [p.50]
SP: watertoets verbeteren door landelijke standaardeisen te formuleren. Ruimtelijke ontwikkelingen benutten om waterkwaliteit te verbeteren [p.35].

Internationaal
VVD: bij ontwikkelingssamenwerking meer focus op thema’s waar we goed in zijn, zoals water [p.29]
PvdA: Deltaontwikkelingsfonds voor toepassing NL kennis klimaatverandering/adaptatie in ontwikkelingslanden. [p.58]. NL steunt Social Protection Floor programma VN.
CDA: NL moet grote(re) rol spelen bij aanpak mondiale problemen, o.m. Het gebied van water [p.17]
SP: beleid WTO meer richten op verduurzaming (energie, water, voedsel, andere grondstoffen) [p.58]
D66: water speerpunt-topsector in internationaal verband [p.9].

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: