SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend:
– het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren
– het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag
– het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken
– een debat op korte termijn over het advies van de VROM-raad, die onlangs zware kritiek uitte op het Nederlandse woningmarktbeleid, in het bijzonder de hypotheekaftrek.
– het continueren van de financiële steun voor de Stichting Steun Remigratie, die zich met name richt op praktische hulp aan Marokkanen die geremigreerd zijn of het voornemen hebben om te remigreren.

Moties SP-fractie, ingediend bij Begroting 2008 Wonen, Wijken, Integratie

Motie bezoldiging corporatiedirecteuren

Overwegende, dat:
– er in 2006 maar liefst 95 corporatiebestuurders waren met een bezoldiging boven de Balkenende-norm;
– het kabinet de woningcorporaties betitelt als maatschappelijke ondernemingen;
– het vanuit maatschappelijk oogpunt volstrekt onacceptabel is dat corporatiebestuurders deze excessieve bezoldigingen ontvangen,

verzoekt de minister van Wonen, Wijken en Integratie om op grond van de Woningwet de corporaties een aanwijzing te geven waarin zij worden verplicht vanaf heden geen arbeidsovereenkomsten meer af te sluiten waarin een bezoldiging boven de Balkenende-norm wordt vastgelegd,

Motie Huurtoeslag

Overwegende, dat:
– in het regeerakkoord wordt gestreefd naar een evenwichtige inkomensontwikkeling, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen;
– in het regeerakkoord overeengekomen is dat bijzondere aandacht nodig is voor het reëel besteedbare inkomen van huishoudens waarbij in de eerste plaats acht dient te worden geslagen op de vaste lasten die samenhangen met onder andere huren;
– het vorige kabinet een korting van € 18,10/maand doorvoerde op de huurtoeslag;
– € 1,05 van deze korting bij de begroting van 2008 teruggedraaid is;
– de korting op de huurtoeslag nog steeds € 17,05 bedraagt,

verzoekt de regering in de begroting van 2009 met voorstellen te komen om de gehele korting op de huurtoeslag ongedaan te maken,

Motie knelpuntenpot

Overwegende, dat:
– het kabinet voor projecten in aandachtswijken buiten de door het kabinet geselecteerde 40 wijken een knelpuntenpot heeft ingesteld;
– de inhoud van deze knelpuntenpot € 30 miljoen bedraagt;
– dit bedrag erg summier is in verhouding tot de bedragen die beschikbaar worden gesteld aan de door het kabinet geselecteerde 40 aandachtswijken;
– het beschikbare bedrag in de knelpuntenpot in de eerste fase alleen beschikbaar zal zijn voor wijken binnen de G31-gemeenten, exclusief de krachtwijken;
– er ook aandachtswijken zijn buiten de G31-gemeenten,

verzoekt de regering om in het kader van de afrondende onderhandelingen over de met aanvullende voorstellen te komen voor de financiële ondersteuning van goede projecten buiten de top-40 en de G31 wijken door corporaties die zelf niet beschikken over voldoende financiële draagkracht,

Motie VROM-raad

overwegende, dat:
– de VROM-raad op 17 oktober 2007 haar advies ‘Tijd voor keuzes’ heeft aangeboden aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie;
– de raad momenteel bezig is met een maatschappelijke consultatie, waarover de minister ultimo 2007 geïnformeerd zal worden,

van mening, dat gezien de inhoud van het advies het kabinetsstandpunt zo spoedig mogelijk aan de Kamer dient te worden aangeboden,

verzoekt de minister van WWI om binnen twee maanden na ontvangst van de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie door de VROM-raad de Kamer te informeren over haar standpunt inzake het advies ‘Tijd voor keuzes,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: