Windmolens Emmapolder: illegaal

De Raad van State heeft op 25 februari jl. de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de plaatsing van 17 windturbines in de Emmapolder (Delfzijl) vernietigd. Maar de molens waren inmiddels al wel geplaatst. Moeten ze dus weg? Daarover zou ik graag opheldering krijgen van de verantwoordelijk minister Verburg (LNV) en minister Cramer (VROM).

windmolens
de enige windmolens op land die kunnen rekenen op 100% draagvlak

De uitspraak onderstreept hoe lastig het is om op land extra windvermogen te plaatsen. Om die reden pleit de SP, groot voorstander van tempo bij het realiseren van duurzame energie, voor méér wind op zee en minder op land. Gebeurt dit niet dan blijft het kabinet ontzettend veel energie (..) verspillen aan processen tegen omwonenden. Zonde van de tijd.

Op land zouden er alleen nog turbines bij kunnen komen op grootschalige bedrijventerreinen of gebundeld met grootschalige infrastructuur. Ook zou wat ons betreft de rechtsbescherming van omwonenden verbeterd moeten worden. Het is ronduit schandalig dat de te hoge geluidbelasting van grote windmolens, al meer dan zes jaar bekend, nog niet vertaald is in aangescherpte eisen.

De belangrijkste reden dat Cramer tóch kiest voor wind op land is: geld. De subsidie voor wind op land is lager, het kost de schatkist minder geld. Maar als je de kosten van de oeverloze procedures meetelt betwijfel ik of deze rekensom nog wel klopt. Het heeft wat mij betreft ook geen zin om de omwonenden monddood te maken: zonder maatschappelijk draagvlak komt duurzame energie niet van de grond. En dat draagvlak is er wèl voor wind op zee.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vernietiging van de vergunning voor oprichting en gebruik van 17 windturbines in de Emmapolder, ingediend 27 januari 2009.

1. Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het geding tussen Stichting Windhoek, Windpark Westereems B.V. en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? (1)

2. Wat zijn naar uw oordeel de rechtsgevolgen van deze uitspraak?

3. Heeft dit tot consequentie dat de 17 windturbines in de Emmapolder hierdoor moeten verdwijnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk termijn zal dit moeten plaatsvinden?

4. Wie is aansprakelijk voor de te maken kosten van de mogelijke verwijdering van de windturbines en het herstel van de omgeving?

(1) Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 25 februari 2009, zaaknummer 200709030/1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: