Begroting Bouwen en Wonen

Wat heeft de begrotingsparagraaf bouwen/wonen 2014 (onderdeel van de begroting Wonen & Rijksdienst) te bieden? Onderstaand een bloemlezing van de belangrijkste voorstellen, met mijn commentaar. Het kan bijna geen toeval zijn dat de papieren versie van de begroting Wonen & Rijksdienst 2014 een misdruk was, die linea recta de papiercontainer in kon.


je kan niet zeggen dat Rutte en Samsom de woningmarkt op zijn beloop laten; helaas pakken de meeste acties desastreus uit voor bouwend en wonend Nederland

Achter voorstel vind je de letterlijke tekst uit de begroting, achter reactie mijn waardering van het voorstel.

VOORSTELLEN HUURSECTOR

inkomensafhankelijke huurverhoging
Voorstel: Ook in 2014 wordt de mogelijkheid geboden de huren boveninflatoir te verhogen. Voor hogere inkomens kunnen de huren sneller stijgen, zodat scheefwonen wordt bestreden.
Reactie: onze kritiek op de inkomensafhankelijke huurverhoging mag bekend verondersteld worden. De vormgeving is zodanig dat er zeer negatieve koopkrachteffecten ontstaan bij mensen die in inkomen achteruit gaan. Ook zorgt de wet er -anders dan de titel suggereert- voor dat óók de huurders met de laagste inkomens veel meer huurverhoging gaan betalen dan in het verleden. In 2014 zal dit effect nog groter worden, omdat de inflatiecomponent in de huurverhoging waarschijnlijk 2,75 tot 3% gaat bedragen, tegen 2,5% bij de huurverhoging van juli 2013. Zie verder ook de truckendoos om de inflatie nog wat op te krikken.

huursombenadering
Voorstel: om verhuurders voldoende flexibiliteit te bieden, zal voor het einde van 2014 een voorstel worden gedaan voor de invoering van een huursombenadering.
Reactie: de huursombenadering kan een aantal onrechtvaardigheden in het huidige huurbeleid wegnemen. Zo vind ik het onlogisch dat bij tien identieke woningen de huur in de praktijk €300/maand kan verschillen, afhankelijk van de tijd die een huurder de woning huurt. De SP heeft in november 2012 -als alternatief voor de huurparagraaf van het regeerakkoord- een suggestie gedaan voor een concrete uitwerking van de huursombenadering.
Het voorstel van Blok zal er ongetwijfeld heel anders uitzien: voor hem is de huuropbrengst, incl. de afgesproken meeropbrengst in het regeerakkoord, heilig.
Een ander aandachtspunt bij de huursombenadering is een helder kader om segregatie tegen te gaan. Anders zouden corporaties de vrijheid te hebben om de huur in de aantrekkelijke wijken op te trekken naar een niveau, waarbij de doelgroep achter het net vist.

Woningwaarderingssysteem deels baseren op WOZ-waarde woning
Voorstel: het woningwaarderingstelsel wordt vereenvoudigd door de WOZ-waarde beter op te nemen in het woningwaarderingsstelsel (WWS).
Reactie: lees tel je vingers na , met een uitgebreide reactie.

Huurtoeslag gaat op in huishoudentoeslag
Voorstel: het kabinet hervormt het stelsel van toeslagen en wil komen tot één huishoudentoeslag. Beoogd wordt hierin op termijn ook de Huurtoeslag op te nemen.
Reactie: de landelijke organisatie sociaal raadslieden heeft in 2009 een analyse uitgebracht van knelpunten in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR), de wettelijke grondslag voor de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Zij deden bij die gelegenheid 23 aanbevelingen voor de verbetering en versimpeling van het systeem van toeslagen. Dat zou een goede basis zijn om de hervormingsdiscussie te starten. Te vrezen valt dat de focus van het kabinet ligt op het beperken van de uitkeringen en het besparen van uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Dat zou het aantal schrijnende gevallen van mensen die tussen wal en schip vallen alleen maar doen toenemen.

VOORSTELLEN KOOPSECTOR

plafond hypothecair krediet (LTV) omlaag
Voorstel: in lijn met de stapsgewijze verlaging van de loan-to-value zal deze in 2014 met 1% worden verlaagd naar 104%.
Reactie: verlagen van de verhouding tussen lening en waarde woning (LTV) is op zich een goede zaak, maar het gaat wel erg langzaam. Anno 2014 blijft het mogelijk om een lening af te sluiten waarbij je vanaf dag 1 “onder water staat”. Ook houdt de stapsgewijze verlaging met 1%/jaar op bij een LTV van 100%. De SP is voorstander van een geleidelijke verdere verlaging richting 80%, in combinatie met fiscaal aantrekkelijk bouwsparen. Dat systeem zorgt in Duitsland voor veel lagere hypotheekrente dan in Nederland.

beperking percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken
Voorstel: het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% verminderd. Dit wordt geheel teruggesluisd. Dit beperkt de schuldvorming en vermindert tegelijkertijd de belasting op arbeid.
Reactie: waarschijnlijk is dit de fiscale maatregel met de langste overgangsperiode uit de historie. Rutte c.s. doen er 28 jaar over om het maximale aftrekpercentage terug te brengen van 52 naar 38%. De SP deed in zijn verkiezingsprogramma hetzelfde voorstel, maar dan met een overgangsperiode van 10 jaar. Een ander kritiekpunt is de ongelijke behandeling van huurders en eigen woningbezitters. De laatste worden voor 100% gecompenseerd voor het geleidelijk verlagen van het aftrekpercentage, terwijl huurders in het geheel niet gecompenseerd worden voor de extra woonlasten tgv de inkomensafhankelijke huurverhoging.

verruiming schenkingsrecht tbv eigen woning
Voorstel: de (eenmalige) vrijstelling voor de eigen woning in de schenkbelasting wordt tijdelijk (van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) verhoogd naar 100.000 euro. Daarbij vervalt de beperking tot schenkingen van ouder aan kind. Hierdoor wordt het makkelijker om eigen vermogen in te zetten voor de financiering van de eigen woning.
Reactie: mee eens. Uiteraard biedt het alleen respijt voor families met “liggend geld”, maar een tijdelijke verruiming is gerechtvaardigd om de woningmarkt weer aan de praat te krijgen.

herfinanciering hypothekenportefeuille banken via institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars)
Voorstel: aanbevelingen van de Commissie-Kroes over de mogelijkheid van het betrekken van institutionele beleggers bij de herfinanciering van hypotheken.
Reactie: Ons pensioengeld moet risicomijdend belegd worden, daar gaan de pensioenfondsen zelf over en niet het kabinet. Deelname in hypotheek-obligaties moet dan ook gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Overigens is het wel prima als pensioenfondsen een groter deel van hun vermogen in NL beleggen. De steun van de SP voor dit voorstel zal afhankelijk zijn van de uitwerking.

verlaging plafond NHG
Voorstel: per 1 juli 2014 wordt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd naar hypotheken tot 265.000 euro. Met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vindt nader overleg plaats over de voorwaarden en uitwerking.
Reactie: de enige reden dat het kabinet met deze maatregel komt is de wens om de risico’s waarvoor het Rijk garant staat terug te brengen. De maatregel zal een remmend effect hebben op de woningtransacties in het segment boven €265.000, op een moment dat de woningmarkt in het diepste dal sinds 1981 zit. Volgens ons is het verstandiger om het plafond nu niet te verlagen en in plaats daarvan de provisie zo nodig aan te passen aan het gewijzigd risicoprofiel.

BOUWREGELGEVING-BOUWMARKT

privatisering preventieve toets Bouwbesluit, verzekerde garantie
Voorstel: in 2014 is implementatie voorzien van de voorstellen voor vernieuwing van de bouwregelgeving, mede naar aanleiding van de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw (Commissie-Dekker), die in het najaar van 2013 aan de Kamer zullen worden gestuurd. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan de positie van de consument.
Reactie: dit voorstel is deels gebaseerd op mijn pleidooi voor een wettelijk verplichte verzekerde garantie uit 2008. Afhankelijk van de uitwerking kan dit een stevige stap vooruit zijn voor de rechtsbescherming van de kopers van woningen (en eventueel ook van andere bouwwerken).

aanpak kantoorleegstand
Voorstel: op een aantal terreinen is sprake van een specifieke impuls. Het Rijk ondersteunt de transformatie van leegstaande kantoren sinds 2012 door de uitvoering van het convenant kantorenleegstand en met een expertteam kantoortransformatie.
Reactie: dat convenant en het expertteam zijn twee druppels op een gloeiende plaat als je kijkt naar het effect van de inkrimping van de Rijksdienst. Die zal leiden tot een reductie van de hoeveelheid rijkskantoren met 30%, ofwel twee miljoen m2 extra leegstand. De SP deed in februari 2012 al tien voorstellen om de leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden wat radicaler aan te pakken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: