Emmapolder: procedureel foutje …

Vandaag kwamen de antwoorden binnen van minister Verburg binnen op mijn vragen over de vernieting van de vergunning obv de Natuurbeschermingswet voor 17 windmolens in de Emmapolder (Groningen). De Essentie van haar antwoorden: ik heb een procedurele fout gemaakt, die ik ga herstellen door een nieuwe vergunning af te geven. De molens blijven dus gewoon staan.

emmapolder
De Emmapolder voor ….

emmapolder-2
…. en na de plaatsing van de windmolens.

Beantwoording schriftelijke vragen over vernietiging beslissing inzake windturbines

1. Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het geding tussen Stichting Windhoek, Windpark Westereems B.V. en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?
Ja.

2. Wat zijn naar uw oordeel de rechtsgevolgen van deze uitspraak?
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de bewuste uitspraak uitgesproken dat ik in de Waddenzee slechts bevoegd ben tot het verlenen van vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor zover sprake is van gevolgen van de oprichting en het gebruik van de 17 windturbines, die zich uitstrekken tot het deel van de Waddenzee dat gelegen is in het tussen Nederland en Duitsland betwiste gebied. Waar sprake is van gevolgen voor het overige deel van de Waddenzee zijn gedeputeerde staten bevoegd. De Afdeling heeft mijn beslissing op bezwaar vernietigd. Dat betekent dat ik een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling.

3. Heeft dit tot consequentie dat de 17 windturbines in de Emmapolder hierdoor moeten verdwijnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn zal dit moeten plaatsvinden?
Gedeputeerde staten van Fryslan hebben op 14 november 2008 met kenmerk 00792213 vergunning verleend voor deze 17 windturbines, voor zover sprake is van gevolgen op het deel van de Waddenzee, dat niet behoort tot het betwiste gebied. Die vergunning staat inmiddels rechtens vast. Ik had bij besluit van 12 november 2007 vergunning verleend voor de bedoelde windturbines. Als gevolg van de hiervoor beschreven vernietiging moet ik opnieuw een besluit nemen op de bezwaren, die zijn ingediend tegen mijn beslissing op de aanvraag.
Een conclusie dat de windturbines zullen moeten verdwijnen is gelet op het voorgaande voorbarig.

4. Wie is aansprakelijk voor de te maken kosten van de mogelijke verwijdering van de windturbines en het herstel van de omgeving?
Zoals blijkt uit mijn antwoord op vraag 3 is nog geen sprake van verwijdering en dus evenmin van kosten hiervan of aansprakelijkheid voor dergelijke kosten.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: