De Jager: lak aan informatieplicht Kamer

Staatssecretaris De Jager lapt de wettelijke informatieplicht van de Kamer aan zijn laars. Waarschijnlijk gaat de overname van NUON de belastingbetaler honderden miljoenen per jaar kosten, maar De Jager speelt verstoppertje.

jan-kees-de-jager
Jan Kees de Jager maakt een sport van het geven van ontwijkende antwoorden

De truc die Vattenfall en NUON willen gebruiken is de financiering van de overname met geleend geld. Dat drukt de fiscale winst, waarna je opeens een stuk minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. En als de lening direct of indirect verstrekt wordt door het moederconcern is het helemaal bingo.

De Jager weigerde echter antwoorden te geven op onze vragen. Twee uur vóór het spoeddebat over de overname van NUON kwam hij met het slappe smoesje dat hij deze gegevens niet kon verstrekken wegens de privacy van betrokkenen. Onzin, want de essentie van onze vragen is of het klopt dat deze constructie is toegestaan en wat deze maximaal aan verlies kan opleveren voor de schatkist. Dat is elementaire informatie waar de Kamer recht op heeft. Ik heb daarom woensdagavond een motie ingdiend die uitspreekt dat de Kamer binnen een week de antwoorden alsnog ontvangt. Dinsdag wordt er over gestemd.

Antwoorden van staatssecretaris De Jager (Financiën) op vragen van de leden Jansen en Bashir (SP) over de fiscale effecten van de overname van NUON.

1. Hoeveel vennootschapsbelasting is door NUON over de afgelopen drie jaar betaald?
2. Wat is het effect op de af te dragen vennootschapsbelasting voor de nabije toekomst, indien de overname van NUON grotendeels gefinancierd wordt met vreemd vermogen? Kunt u dit illustreren met een rekenvoorbeeld, waarbij €5 miljard van de investering op deze wijze gefinancierd wordt?

Antwoord 1+2. In verband met de geheimhoudingsplicht kan ik geen informatie verstrekken over individuele belastingplichtigen.

3. Is het waar dat Vattenfall corporate overhead charges in rekening kan brengen bij NUON, die direct ten laste gaan van de in Nederland gerealiseerde winst? Zijn hieraan wettelijke beperkingen gesteld? Zo ja, welke? Zo nee, bent u bereid beperkingen in te stellen?
Ook hier geldt de geheimhoudingsplicht zodat ik geen informatie kan verstrekken over individuele belastingplichtigen. In zijn algemeenheid geldt dat verbonden lichamen zakelijk moeten handelen, zoals onafhankelijke partijen met elkaar handelen. Voor dienstverlening binnen concernverband dienen ‘at arm’s length’ vergoedingen in rekening te worden gebracht. Verwezen wordt naar het Verrekenprijsbesluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ2004/680M en de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen.

4 .Onderschrijft u de stelling dat de overname van NUON door Vattenfall de Nederlandse staat op jaarbasis een paar honderd miljoen aan belastinginkomsten kan kosten? Deelt u de mening dat in geval van het met vreemd vermogen financieren van de overname de Nederlandse burger in belangrijke mate de rekening betaalt? Zo nee, waarom niet?
Evenals bij de voorgaande vragen geldt hier ook de geheimhoudingsplicht zodat ik geen informatie kan verstrekken over individuele belastingplichtigen. Op 15 december 2008 heb ik een brief aan de Tweede Kamer doen toekomen over de renteproblematiek in de vennootschapsbelasting. Zoals in die brief aangegeven ben ik voornemens voor de zomer een wetsvoorstel in te dienen aangaande dit onderwerp.

5. Is het waar dat het per 1 januari 2007 in het kader van de Wet ‘werken aan winst’ afgeschafte artikel 15ad van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 de mogelijkheid bood om beperkingen te stellen aan bovengenoemde fiscale constructie? Zo ja, deelt u de mening dat de herinvoering van deze wettelijke bepaling overwogen moet worden?
Tot 2007 was in artikel 15ad Wet op de Vennootschapsbelasting een specifieke bepaling opgenomen tegen zogenoemde overnameholdingconstructies. Deze bepaling kwam erop neer dat de rente die wordt betaald aan een groepsmaatschappij in verband met een acquisitie, alleen in aftrek gebracht kon worden op ‘eigen’ winsten van de overnemer. De aftrek van rente op de winsten van de overgenomen vennootschap werd gedurende 8 jaar opgeschort (rentetemporisatie). De rente kon echter wel normaal in aftrek worden gebracht als werd aangetoond dat het concern als geheel voor de overname een externe financiering aantrok. Per 2007 zijn de rentemaatregelen in de vennootschapsbelasting gestroomlijnd. In dit kader is artikel 15ad Wet op de Vennootschapsbelasting vervallen en is artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Wet op de Vennootschapsbelasting uitgebreid. Het laatstgenoemde artikel beperkt de aftrek van rente die wordt betaald aan een groepsvennootschap als de lening is aangegaan voor de acquisitie van een andere vennootschap. Deze renteaftrekbeperking vindt echter geen toepassing als bij de ontvanger voldoende heffing plaats vindt over de rente, dan wel als zakelijke motieven kunnen worden aangevoerd voor de acquisitie en voor de vormgeving van de financiering. Bij het wetsvoorstel zoals aangekondigd in de brief aan het Tweede Kamer van 15 december 2008 over de renteproblematiek in de vennootschapsbelasting, wordt de werking van dit artikel meegenomen.

6. Bent u bereid om, in verband met de mogelijkheid dat er in de eerste week na het krokusreces een debat gehouden wordt over de overname van NUON door Vattenfall, deze vragen vóór 3 maart 2009 te beantwoorden?
Met het oog op het debat op 11 maart doe ik u deze antwoorden versneld toekomen.

Meer lezen?
Zie Dossier splitsing en privatisering energiebedrijven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: