Beloning directeur Portaal hoger dan toekomstig wettelijk plafond

Bert Keijts, nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar per 1 januari directeur van ’s land één na grootste woningcorporatie Portaal, gaat daar méér verdienen dan het wettelijk plafond (“Balkenendenorm”) dat binnenkort van kracht gaat worden voor de corporatiesector. Dat komt vooral omdat Keijts bovenop zijn basissalaris nog eens een bonus van 13% kan verdienen. Dat blijkt uit de antwoorden die ik vandaag kreeg op mijn vragen aan minister Van der Laan.

Lichtpuntje: in het contract van Keijts is opgenomen dat zijn beloning wordt aangepast als deze substantieel blijkt af te wijken van het definitieve wettelijk plafond. Verder meen ik te weten -al mag ik dat niet hardop zeggen- dat de voorganger van Keijts bij Portaal nóg rianter betaald werd. Mijn conclusie: maatschappelijk verantwoord gedrag gaat te paard en keert terug te voet.

antwoorden d.d. 14 december 2009 op de schriftelijke vragen van het lid Jansen (SP) over de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij Portaal. (Ingezonden 6 november 2009)

1. Voldoen de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Portaal aan de criteria van de commissie Izeboud? Zo nee, op welke punten wijken ze af?
Ik stel voorop dat het niet op mijn weg ligt arbeidsovereenkomsten bij corporaties te toetsen. Het aanstellingsbeleid is immers geen onderdeel van mijn toezicht op corporaties, maar is een verantwoordelijkheid van de Raden van Commissarissen. Ik verwacht van hen dat zij zich daarbij bewust tonen van de maatschappelijke positie van corporaties en dat zij hun bestuurders daarom gematigd belonen. Vooruitlopend op de komende wetgeving voor normering van beloningen die ook voor corporaties zal gelden, zouden die in elk geval moeten blijven binnen de normen van de sector zoals vastgelegd in de Izeboud-adviesregeling.

Om u terzake toch te kunnen informeren, is navraag gedaan bij Portaal over de beloning van de nieuwe bestuursvoorzitter. De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Portaal geeft in zijn reactie aan dat de beloning is vastgesteld conform de Izeboud-adviesregeling en dat daarvan niet is afgeweken. Het vaste bruto jaarsalaris van de bestuursvoorzitter per 1 januari 2010 zal €187.198,- bedragen. Daarboven kan hij volgens de adviesregeling een variabele beloning verwerven van maximaal 13% van de vaste beloning. Er zou geen sprake zijn van premievrij pensioen of van andere vormen van pensioendotatie.

2. Voldoen de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Portaal aan de criteria van het ontwerpwetsvoorstel over bezoldiging in de semi-publieke sector? Zo nee, op welke punten wijken ze af en wat vindt u daarvan?
De nu in het wetsvoorstel voorgestelde bovengrens voor het bruto jaarloon bedraagt €181.773 (prijspeil 2009). Dit bedrag is inclusief eventuele variabele beloningen (maar overigens exclusief de eveneens te normeren bijdragen voor onkosten en pensioenen). Bij de voorgenomen indexering van dit normbedrag op basis van de gerealiseerde loonstijging van het burgerlijk rijkspersoneel ligt deze norm in 2010 op €187.340,-. Wat de norm wordt bij de inwerkingtreding van de wet per 2011 kan thans nog niet worden aangegeven.

De voorzitter van de RvC van Portaal heeft aangegeven, dat de nu afgesproken beloning van de nieuwe bestuursvoorzitter naar zijn verwachting onder de wettelijke bovengrens van het ontwerpwetsvoorstel blijft. Op basis van de informatie over deze beloning en de normen uit het conceptwetsvoorstel, acht ik die verwachting alléén reëel als Portaal afziet van een variabele beloning bovenop de vaste bruto beloning van €187.198,-. Bovendien moet nog nader worden besloten over de (gedifferentieerde) grenzen die ik wil gaan stellen ónder de wettelijke bovengrens en welke grens daarbij voor welke corporatieklasse gaat gelden.

Overigens heeft de voorzitter van de RvC nog gemeld, dat zowel de RvC als de nieuwe bestuursvoorzitter het niet gewenst achten als de nu overeengekomen beloning straks toch boven het wettelijke maximum zou uitkomen. Daarom is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd dat ‘indien sprake is van een substantiële discrepantie tussen de beloningsafspraken en de toekomstige wetgeving omtrent beloning er overleg gepleegd zal worden door de bestuursvoorzitter en de RvC over de mogelijkheid tot harmonisatie’. Ik vind het een goede zaak dat partijen hiermee ruimte laten voor bijstelling van de beloning.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
E.E. van der Laan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: